นโยบายการคืนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้า

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับคืนสินค้าทุกประเภท ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น

1.) สินค้าได้รับ มีคุณลักษณะ หรือคุณสมบัติ ไม่ตรงกับที่แสดงไว้ในหน้าเว็บ หรือตามที่บริษัทได้ชี้แจงไว้

2.) สินค้าชำรุด เสียหาย หรือบกพร่อง จากการผลิต , การขนส่ง

 

โดยลูกค้า จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ ภายในเวลา 14 วัน หลังจากได้รับสินค้า มิฉะนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ที่จะรับคืนสินค้า

 

นโยบายการรับประกันสินค้า และเงื่อนไขการรับประกัน

ทางบริษัท มีนโยบายรับประกันสินค้าในทุกๆผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า (หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

 

เงื่อนไข

การรับประกันนี้ไม่คลอบคลุมถึงสินค้า หรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ขัดข้อง ชำรุด เสียหายอันเนื่องมาจาก

มีสภาพผิดปกติทางรูปทรง แตก , หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, ชิ้นส่วนบางส่วนหายไป, มีรอยตกหล่นกระแทกที่ตัวอุปกรณ์

มีสภาพซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการใช้งานปกติ หรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ มีคราบน้ำ, มีรอยสนิม, ตะไคร่น้ำ, มีรอยไหม้ หรือ PCB มีลายปริ๊นท์ขาด เป็นต้น

สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี เช่น การต่ออุปกรณ์ผิด การใช้แรงดันไฟไม่ตรงกับมาตรฐานเครื่อง ปัญหาที่เกิดจากแหล่งจ่ายไฟ เช่น ไฟตกไฟกระชาก หรือการนำอุปกรณ์ประเภทที่สำหรับใช้ในอาคาร นำไปใช้นอกอาคาร หรือ ไม่มีการป้องกันอุปกรณ์จากสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่นฝุ่น ไฟ ความร้อน หรือ ระบบไฟฟ้าที่ไม่ปกติ

Serial Number ของสินค้าขาด ชำรุด ถูกแก้ไข หรือ ถูกเปลี่ยน

Void Warranty สติ๊กเกอร์รับประกัน มีรอยฉีกขาด, หาย, ลบ, แก้ไข

ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ ฟ้าผ่า น้ำท่วม ฯลฯ

ความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลง ซ่อมแซม แก้ไข หรือ การเปิดผลิตภัณฑ์